Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zawoi
34-231 Juszczyn 542 B
REGON 121038374, NIP 552 15 75 591, KRS 0000336571
email. zk.zawoja@psoni.org.pl

Bank Spółdzielczy w Jordanowie/oddział Zawoja

07 87990001 0020 0200 0534 0001

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zawoi

Skład Zarządu PSONI Koło w Zawoi :

Przewodnicząca Zarządu Koła –  Bogusława Strzebońska
Wiceprzewodnicząca Zarządu Koła / Elektor –  mgr Małgorzata Sitarz
Wiceprzewodnicząca Zarządu Koła – Krystyna Łabuz
Sekretarz Zarządu Koła – Angelina Frosztęga
Skarbnik Zarządu Koła – Anna Odrowąż – Maciaszek 

Skład Komisji Rewizyjnej:

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Maria Konior
Sekretarz Komisji Rewizyjnej – Bogusława Michniak
Członek Komisji Rewizyjnej – Grażyna Makoś

Członek Zarządu Głównego PSONI:

mgr Małgorzata Sitarz

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia oraz wspieranie ich rodzin.

(Art. 4 Statutu)

Oddział Terenowy Stowarzyszenia w Zawoi
Art. 22

§ 1. Koła są podstawowymi terenowymi jednostkami organizacyjnymi Stowarzyszenia, jako osoby prawnej.

§ 2. Do powołania Koła wymagana jest liczba co najmniej 10 osób deklarujących chęć wstąpienia do Stowarzyszenia, w tym 2/3 rodziców osób z niepełnosprawnością intelektualną.

§ 3. Protokół z zebrania założycielskiego stanowi podstawę zarejestrowania Koła w Zarządzie Głównym.

§ 4.

1. Koła Stowarzyszenia działają zgodnie ze statutem uchwalonym przez Zgromadzenie Elektorów oraz regulaminem Koła uchwalonym przez Zarząd Główny.

2. Koła nie mają prawa uchwalania odrębnych statutów.

§5.   Koło posiadające osobowość prawną nabywa prawo do samodzielnego działania w ramach Statutu Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem art. 31

§ 6. Prawo to ograniczone jest do sfery działań cywilno-prawnych i praw majątkowych dotyczących Koła.

§ 6. Zarząd Główny, w uzgodnieniu z Centralną Komisją Rewizyjną, ma prawo uchylić uchwałę o wyrażeniu zgody na uzyskanie osobowości prawnej przez Koło. Uchylenie uchwały zgłaszane jest przez Zarząd Główny do odpowiedniego sądu rejestrowego, co skutkuje wykreśleniem Koła z rejestru i przywróceniem mu statusu Koła bez osobowości prawnej.

§ 7. Władzami Koła są:

1. Walne Zebranie Członków,

2. Zarząd Koła.

§ 8. Organem kontroli Koła jest Komisja Rewizyjna Koła.
17
Art. 23

Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
Art. 24

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1. uchwalanie kierunków działania Koła,

2. rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej,

3. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła,

4. podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd Koła, Komisję Rewizyjną lub członków,

5. wybór Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej Koła oraz elektorów w głosowaniu tajnym, chyba, że Walne Zebranie Członków zdecyduje inaczej.
Art. 25

§ 1. Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze zwoływane jest przez Zarząd Koła raz na 4 lata, a sprawozdawcze raz na rok, w ciągu pięciu miesięcy po upływie roku kalendarzowego. Na rok przed upływem kadencji Zarządu Głównego Walne Zebranie Członków Koła ma charakter sprawozdawczo-wyborczy.

§ 2.  O terminie Walnego Zebrania Zarząd Koła zawiadamia członków co najmniej na 15 dni przed zebraniem.

Art. 26

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane uchwałą Zarządu Koła:

1. z inicjatywy własnej Zarządu Koła,

2. na wniosek i z podaniem uzasadnienia celu: –    Komisji Rewizyjnej Koła, –    1/3 ogólnej liczby członków Koła,

3. w przypadku zmniejszenia się jego stanu poniżej 2/3 liczby członków pochodzących z wyboru Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków ma charakter sprawozdawczo-wyborczy,

4. na żądanie Zarządu Głównego Stowarzyszenia.

§ 1¹. W wypadku zmniejszenia się składu Zarządu Koła w sposób uniemożliwiający podjęcie uchwały o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, uchwałę taką podejmuje Zarząd Główny Stowarzyszenia w porozumieniu z Centralną Komisją Rewizyjną.

§ 2. Postanowienia art. 25 § 2. stosuje się odpowiednio. W tym samym terminie Zarząd Koła zawiadamia o zebraniu Zarząd Główny celem umożliwienia delegowania swego przedstawiciela.
18
§ 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane. Protokół i uchwały tego Zebrania są przesyłane do Zarządu Głównego w terminie 5 dni od daty Zebrania.
Art. 27

Dla ważności uchwał Władz Koła stosuje się odpowiednio art. 20, z wyjątkiem Walnego Zebrania Członków Koła, dla którego w drugim terminie uchwały są ważne niezależnie od liczby uczestniczących osób.

Art. 28

§ 1. Kadencja Zarządu Koła trwa 4 lata z zastrzeżeniem art. 25. § 1.   § 2. Zarząd Koła składa się z 3-15 osób.
§ 2

1.  Członkiem Zarządu Koła nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie lub przestępstwo skarbowe.

§ 3. Zarząd Koła wybiera spośród siebie przewodniczącego, sekretarza i skarbnika. W przypadku wyboru większej liczby członków Zarządu, wybiera również wiceprzewodniczących.

§ 4. W Kole prowadzącym szerszą działalność Zarząd może wybrać 3-5 osobowe Prezydium i upoważnić je do kierowania bieżącą działalnością Koła.

§ 5. Minimum 2/3 wybranych członków Zarządu Koła stanowią rodzice osób z niepełnosprawnością intelektualną.

§ 6. W przypadku zmniejszenia się w trakcie kadencji liczby członków Zarządu Koła, Zarządowi przysługuje prawo uzupełnienia składu, jednak nie więcej niż 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
§ 7. Jeżeli liczba członków Zarządu Koła pochodzących z wyboru zmniejszy się poniżej 2/3 ogólnej liczby jego członków, Zarząd Koła zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Koła w trybie określonym w art. 26 § 1., które dokonuje wyborów uzupełniających. Kadencja członków wybranych w wyborach uzupełniających wygasa wraz z kadencją pozostałych członków Zarządu Koła.
Art. 29

§ 1. Do kompetencji Zarządu Koła należy:
19
1. kierowanie i zarządzanie wszystkimi placówkami i innymi służbami niezbędnymi do realizacji celów statutowych,

2. skreślony
3. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków, Zarządu Głównego i Zgromadzenia Elektorów,

4. zarządzanie majątkiem i funduszami Koła oraz wykonywanie w związku z tym czynności organizacyjnych i finansowych, z zastrzeżeniem art. 31  §  6. i 7.

5.  zatwierdzanie struktury organizacyjnej Koła i jego jednostek,

6. zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków Koła i ustalanie dla nich porządku obrad,

7. ustalanie rocznego budżetu oraz przestrzeganie dyscypliny finansowej,
8. przedkładanie do zatwierdzenia Walnemu Zebraniu Członków rocznych sprawozdań,

9. tworzenie placówek, sekcji, zespołów i innych form służących realizacji celów statutowych oraz uchwalanie przedmiotu, zakresu i regulaminu ich działalności, według trybu określonego w Regulaminie Koła,

10. wykonywanie czynności związanych z zarządzaniem zakładem pracy, w tym zatrudnianie i zwalnianie pracowników,

11. przyjmowanie członków, pozbawianie członkostwa w związku z art. 7 § 6. pkt. 4., prowadzenie ewidencji członków, oraz stwierdzanie utraty członkostwa,

12. skreślony

13.  skreślony

14. powoływanie komisji inwentaryzacyjnych, przetargowych, odbioru robót i innych.

15. przekazywanie, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego, sprawozdania finansowego Komisji Rewizyjnej Koła.

16. rozpatrywanie skarg i zażaleń.
20
17. wykonywanie zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej Koła, a także kontroli zewnętrznych.

18. skreślony.
§ 11.

1. Koło reprezentowane jest przez 2 osoby: przewodniczącego i wiceprzewodniczącego, bądź przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego oraz skarbnika lub sekretarza.

2. Przy czynnościach prawnych powodujących powstanie zobowiązań finansowych oraz czynnościach prawnych powodujących zmianę składników majątkowych Koło reprezentują obie osoby wymienione w ust. 1 oraz główny księgowy Koła.

3. Osoby wymienione w ust. 1 i 2 nie mogą pozostawać w związkach pokrewieństwa i powinowactwa.
§ 2.

1. Zarząd Koła bez osobowości prawnej kompetencje wymienione w art. 29 § 1. pkt. 5., 12. i 13. a w pkt. 14. w zakresie powoływania komisji przetargowej, uzyskuje za zgodą i na podstawie pełnomocnictw Zarządu Głównego.

2. Pełnomocnictwa i zgody Zarządu Głównego, o których mowa w § 2. pkt. 1 mogą być wycofane uchwałą Zarządu Głównego.

§ 3. Posiedzenia Zarządu Koła odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na 2 miesiące.

§ 4. Prezydium w okresie miedzy posiedzeniami Zarządu Koła realizuje jego zakres działania, z wyjątkiem: – zwoływania Walnych Zebrań Członków, – uchwalania kierunków działalności i budżetu Koła, – zatwierdzania struktury organizacyjnej Koła i jego jednostek, – przedkładania do zatwierdzenia Walnemu Zebraniu Członków rocznych sprawozdań i bilansów, – tworzenia placówek, sekcji, zespołów i innych form realizacji celów statutowych oraz uchwalania przedmiotu, zakresu i regulaminu ich działalności.

§ 5. Prezydium, na kolejnym posiedzeniu Zarządu Koła, składa informacje o swojej działalności.

Art. 30 § 1. Komisja Rewizyjna Koła jest organem kontroli Koła.
§ 11. Kadencja Komisji Rewizyjnej Koła trwa 4 lata.
§ 12. Kadencja Komisji Rewizyjnej Koła rozpoczyna się i kończy wraz z kadencją Zarządu Koła.
21
§ 2. Komisja Rewizyjna Koła składa się z 3-5 członków, w tym z przewodniczącego i sekretarza. Członkowie KR powinni posiadać kwalifikacje pozwalające na prawidłową ocenę działalności statutowej i finansowej Koła. Członkowie Komisji nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Koła i nie mogą być jego pracownikami. Przepisy art. 19 § 2 pkt 3-4 stosuje się odpowiednio.

§ 3. Do zadań Komisji Rewizyjnej Koła należy: 1. kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Koła, 2. przedstawianie Zarządowi Koła uwag i wniosków wynikających z oceny działalności statutowej i finansowej Koła, 3. składanie Walnemu Zebraniu Członków Koła sprawozdań ze swojej działalności oraz zgłaszanie wniosków o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła, 4. powoływanie biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Koła.

§ 4. Tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa regulamin ustalany przez Centralną Komisję Rewizyjną.

§ 5. W przypadku zmniejszenia się w trakcie kadencji liczby członków Komisji Rewizyjnej, art. 19 § 7. stosuje się odpowiednio.

Struktura własności (kto jest właściciel/ forma przekazania majątku do użytkowania) i majątek (ogólnie)
Art. 31

§ 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią:

1. nieruchomości,

2. ruchomości,

3. fundusze,

4. wartości niematerialne i prawne.

§ 2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:

1. składki członkowskie,

2. wpływy ze zbiórek,

3. darowizny,

4. dotacje i subwencje,

5. przychody uzyskane za oddane usługi,

6. dochody z własnej działalności gospodarczej,

7. inne wpływy.

§ 21. Wszystkie dochody Stowarzyszenia przeznaczane są na działalność statutową i nie mogą być przeznaczane do podziału między członków Stowarzyszenia.
22
§ 3. Rokiem obrachunkowym i sprawozdawczym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy.

§ 4. Majątek Stowarzyszenia będący we władaniu Kół nieposiadających osobowości prawnej pozostaje własnością Stowarzyszenia reprezentowanego przez Zarząd Główny.

§ 5. Sposób przekazania majątku Kołom, które uzyskały osobowość prawną, określa instrukcja majątkowa Stowarzyszenia.

§ 6. Zbycie lub obciążenie majątku nieruchomego każdej jednostki organizacyjnej Stowarzyszenia wymaga zgody Zarządu Głównego.

§ 7. W razie rozwiązania lub likwidacji Koła, majątek przechodzi na własność Stowarzyszenia.

Art. 311

Zabrania się:

1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
2. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3. wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe,
5. udostępniania konta Stowarzyszenia w celu zbierania środków finansowych na indywidualne potrzeby.

Art. 32
23
W razie podjęcia przez Zgromadzenie Elektorów uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, majątek musi być przeznaczony na rzecz osób prawnych realizujących cele statutowe Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Siedziba Zarządu Koła PSONI w Zawoi

34 – 231 Juszczyn 542 B

www.psonizawoja.pl

e-mail: zk.zawoja@psoni.org.pl.

 

Biuro Obsługi Placówek:

Dyrektor BOP – mgr Małgorzata Sitarz
Główny Księgowy  – mgr Paweł Cieżak
Specjalista ds kadrowych, płacowych i rozliczeniowych – mgr Iwona Kawończyk
Pracownik kadrowo – administracyjny – mgr Małgorzata Chowaniak

34 – 231 Juszczyn 542 B

www.psonizawoja.pl

e-mail: zk.zawoja@psoni.org.pl,  malgorzatasitarz.bop@gmail.com, malgorzata.sitarz@psoni.org.pl

tel. 33/8771 510

numer telefonu do Dyrektora Biura Obsługi Placówek  – 607 860 257

Godziny pracy biura:

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00

 

Placówka PSONI Koło w Zawoi – Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Juszczynie

Dyrektor OREW – mgr Oliwia Jarnot

34 – 231 Juszczyn 542 B

tel. 33/8771 510

e-mail: orew.juszczyn@psoni.org.pl

www.orewjuszczyn.pl

 

Placówka PSONI Koło w Zawoi – Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Tarnawie Górnej

Dyrektor OREW   – mgr Dorota Steczek – Byczek

34 – 210 Zembrzyc, Tarnawa Górna 61

tel. 33/876 39 64

e-mail: orew.tarnawa@psoni.org.pl

www.orewtarnawa.pl 

Godziny pracy placówki:

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00

 

Placówka PSONI Koło w Zawoi – Warsztaty Terapii Zajęciowej w Juszczynie

Kierownik WTZ – mgr Marcin Pęczek

 

34-231 Juszczyn 542 B

tel. 33/8771 510

www.wtzjuszczyn.pl

e-mail: wtz.juszczyn@psouu.org.pl

 

Godziny pracy placówki:

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00

Sprawozdania