Ogólne informacje

Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Juszczynie jest niepubliczną, specjalistyczną placówką oświatową prowadzoną przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zawoi.
Ośrodek jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami w wieku 3-25 lat, które potrzebują kompleksowej, wielodyscyplinarnej rehabilitacyjno – terapeutyczno – edukacyjno – rewalidacyjnej pomocy świadczonej w odpowiednich warunkach i z opieką dostosowaną do stanu wychowanków. Głównym zadaniem placówki jest kompleksowa i specjalistyczna rehabilitacja dzieci i młodzieży tj. praca nad poprawą rozwoju ruchowego, społecznego oraz intelektualnego, nauka umiejętności komunikacyjnych, pomoc w zdobywaniu niezależności w życiu.

Celami OREW w pracy z wychowankami są:
– poprawa rozwoju psychoruchowego i społecznego
– poprawa ogólnego stanu zdrowia i sprawności oraz umiejętności funkcjonowania w życiu codziennym lub zapobieganie pogorszeniu się tego stanu
– rozwój osobowości i utrzymanie dobrej kondycji psychicznej
– rozwój zainteresowania ludźmi, więzi społecznych oraz form komunikowania się
– rozwój zainteresowania otaczającym światem, poznanie rzeczy, zjawisk i procesów w nim zachodzących
– rozwój myślenia
– rozwój indywidualnych uzdolnień i zainteresowań oraz umożliwienie samorealizacji w tych dziedzinach
– osiągnięcie autonomii wewnętrznej i niezależności osobistej
– rozwój umiejętności współżycia w grupie
– pomoc w stawaniu się członkiem społeczności lokalnej

Tak to się zaczęło…

(…) Zawojskie koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym zwróciło się do Starostwa Suskiego o pomoc w utworzeniu specjalistycznej placówki dla osób  z niepełnosprawnością intelektualną. Gmina Maków Podhalański przekazała Starostwu lokal, a Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zawoi podjęło się prowadzenia tej placówki. Budynek, w którym rozpoczęto w grudniu 2005 roku prace remontowe przechodził różne koleje losu.
Dworek z przełomu XIX/XX wieku przechodził z rąk jednego właściciela ziemiańskiego do drugiego. Na przełomie lat wykorzystywano go na oddział szkolny, następnie przedszkolny. Od roku 2002 w budynku pozostał tylko „duch przeszłości”. Od niewątpliwego zniszczenia i zapomnienia uratowała go decyzja starostów, Pana Andrzeja Pająka i Pana Józefa Bałosa oraz burmistrza Stanisława Pawlika. Zgodnie z oczekiwaniami i marzeniami Stowarzyszenia na czele z inicjatorami zawojskiego PSOUU we wrześniu 2006 r. do odnowionego i dostosowanego do potrzeb budynku przyjechało 30 dzieci zapisanych do placówki OREW.
Uroczyste otwarcie ośrodka odbyło się 20 X 2006 r.

W Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym ze względu na różnorodny stopień niepełnosprawności dzieci zostało utworzonych 13 grup. W tym 6 grup rewalidacyjno – wychowawczych oraz 7 grup edukacyjno – terapeutycznych.

GRUPY REWALIDACYJNO – WYCHOWAWCZE 

– Sala “Łąka”

– Sala “Ziemia”

– Sala “Koniczynka”

– Sala “Kosmos”

Do grup rewalidacyjno – wychowawczych uczęszczają dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim. Dla każdego z nich opracowany jest indywidualny, kompleksowy program edukacyjno – rehabilitacyjno – wychowawczo – opiekuńczy zgodnie z jego potrzebami oraz zaleceniami specjalistów. Wychowankowie mają zapewnioną specjalistyczną opiekę psychologa, logopedy, rehabilitanta, pielęgniarki.

GRUPY EDUKACYJNO – TERAPEUTYCZNE

OREW Juszczyn

– Sala “Wesoła”

– Sala “Wiatr”

– Sala “Słońce”

– Sala “Miasto”