Ogólne informacje

Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Tarnawie Górnej jest niepubliczną, specjalistyczną placówką oświatową prowadzoną przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zawoi.
Ośrodek jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami w wieku 3-25 lat, które potrzebują kompleksowej, wielodyscyplinarnej rehabilitacyjno – terapeutyczno – edukacyjno – rewalidacyjnej pomocy świadczonej w odpowiednich warunkach i z opieką dostosowaną do stanu wychowanków. Głównym zadaniem placówki jest kompleksowa i specjalistyczna rehabilitacja dzieci i młodzieży tj. praca nad poprawą rozwoju ruchowego, społecznego oraz intelektualnego, nauka umiejętności komunikacyjnych, pomoc w zdobywaniu niezależności w życiu.

Celami OREW w pracy z wychowankami są:
– poprawa rozwoju psychoruchowego i społecznego
– poprawa ogólnego stanu zdrowia i sprawności oraz umiejętności funkcjonowania w życiu codziennym lub zapobieganie pogorszeniu się tego stanu
– rozwój osobowości i utrzymanie dobrej kondycji psychicznej
– rozwój zainteresowania ludźmi, więzi społecznych oraz form komunikowania się
– rozwój zainteresowania otaczającym światem, poznanie rzeczy, zjawisk i procesów w nim zachodzących
– rozwój myślenia
– rozwój indywidualnych uzdolnień i zainteresowań oraz umożliwienie samorealizacji w tych dziedzinach
– osiągnięcie autonomii wewnętrznej i niezależności osobistej
– rozwój umiejętności współżycia w grupie
– pomoc w stawaniu się członkiem społeczności lokalnej

„Gdyby każdy miał to samo, nikt nikomu nie byłby potrzebny”

Ks. Jan Twardowski

W życiu  ważna, piękna i potrzebna jest różnorodność.  Każdy z nas jest inny, każdy ma jakieś ograniczenia, ale wszyscy nawzajem możemy się od siebie czegoś nauczyć.
W sposób szczególny przesłanie to można odnieść do aspektu funkcjonowania w naszym środowisku osób niepełnosprawnych.  To, że posiadają jakieś ograniczenia  nie oznacza, że nie mogą integrować się z innymi, zdobywać wiedzy i wspólnie się bawić,  a nas uczyć przy tym pogody ducha, cierpliwości i czerpania radości z najmniejszych nawet osiągnięć.

Powyższa myśl doskonale wpisuje się w misję działalności  otwartego w 2014 roku Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno- Wychowawczego w Tarnawie Górnej, który mieści się w budynku dawnej szkoły podstawowej. Ośrodek to miejsce, które zapewnia kompleksową
i wielodyscyplinarną pomoc swoim wychowankom z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

GRUPY REWALIDACYJNO – WYCHOWAWCZE 

– I ZRW

– II ZRW

Do grup rewalidacyjno – wychowawczych uczęszczają dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim. Dla każdego z nich opracowany jest indywidualny, kompleksowy program edukacyjno – rehabilitacyjno – wychowawczo – opiekuńczy zgodnie z jego potrzebami oraz zaleceniami specjalistów. Wychowankowie mają zapewnioną specjalistyczną opiekę psychologa, neorologopedy, rehabilitanta, ratownika medycznego.

GRUPY EDUKACYJNO – TERAPEUTYCZNE

– I OKL ( I oddział klasowy)

– II OKL

– III OKL

– IV OKL

– V OKL – klasa przysposobienia do pracy

 

Do grup edukacyjno-terapeutycznych uczęszczają dzieci z niepełnosprawnością intelektualną umiarkowaną lub znaczną i niepełnosprawnościami sprzężonymi. Realizują one zajęcia na każdym etapie edukacyjnym. Dla każdego wychowanka opracowany jest indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, zgodnie potrzebami oraz zaleceniami specjalistów. Wychowankowie mają zapewnioną specjalistyczną opiekę psychologa, neurologopedy, rehabilitanta, ratownika medycznego.