Inspektor Danych Osobowych

Pani Marta Musiał

 

Kontakt:

Adres poczty elektronicznej:
musialmarta@ochronadanych.jaw.pl;

Pisemnie na adres siedziby Administratora:

PSONI Koło w Zawoi, 34 – 231 Juszczyn 542 B

Klauzula informacyjna:

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zawoi z siedzibą w Juszczynie 34-231 Juszczyn 542 B

KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

 • ADMINISTRATOR DANYCH:

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło
w Zawoi,  34 – 231 Juszczyn 542 B

 • INSPEKTOR OCHRONY DANYCH:

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Panią Martę Musiał, z którą może się Pan /Pani kontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

 1. a) adres poczty elektronicznej:
  musialmarta@ochronadanych.jaw.pl
 2.  b) pisemnie na adres siedziby Administratora.

 

 • CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWA PRAWNA:
 1. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) oraz c) RODO w celu realizacji przez Administratora zadań publicznych, wynikających wprost z przepisów prawa lub określonych zadaniami statutowymi Administratora.
 2. Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pan/Pani jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy.
 3. Mogą również wystąpić przypadki w których zostanie Pan/Pani poproszony/a
  o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka w określonym celu i zakresie.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka w szczególności są:
 • ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U z 2018 r. poz. 996 ze zm.);
 • ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o systemie informacji oświatowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz.2159 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 1646).

 

 • ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH:

Odbiorcami Pani/Pana danych oraz danych Pani/Pana dziecka będą  podmioty upoważnione z mocy prawa oraz podmioty przetwarzające dane wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora: dostawcy systemów informatycznych i usług IT, podmioty prowadzące działalność pocztową, kurierską lub płatniczą (banki), jednakże tylko w zakresie niezbędnym do realizacji świadczeń względem Państwa.   Dane nie będą udostępniane do państw trzecich.

 • OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217), oraz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji                           w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać usunięte po upływie określonego dla danej kategorii dokumentacji okresu przechowywania, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy.

 • PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH:

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:

 1. a) dostępu do treści swoich danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka,
 2. b) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych oraz danych Pani/Pana dziecka,
 3. c) usunięcia swoich danych osobowych oraz danych Pani/Pana dziecka,
 4. d) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych oraz danych Pani/Pana dziecka,
 5. e) przenoszenia swoich danych osobowych oraz danych Pani/Pana dziecka,
 6. f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych oraz danych Pani/Pana dziecka,
 7. g) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli podstawą ich przetwarzania była zgoda,
 8. h) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 • INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka może być wymogiem:

 1. a)ustawowym,
 2. b)umownym,

Warunkiem zawarcia umowy, do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.
W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, Administrator nie będzie mógł zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować brakiem możliwości realizacji celu lub konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa. W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, Administrator nie będzie mógł zawrzeć takiej umowy.

 

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie   podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych osobowych. Jeśli w przyszłości zaistnieje sytuacja zautomatyzowanego podejmowania decyzji bądź profilowania zostanie Pani/Pan o tym niezwłocznie poinformowany/-a.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

 • ADMINISTRATOR DANYCH:

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło
w Zawoi,  34 – 231 Juszczyn 542 B

 • INSPEKTOR OCHRONY DANYCH:

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Panią Martę Musiał, z którą może się Pan /Pani kontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

 1. adres poczty elektronicznej: musialmarta@ochronadanych.jaw.pl

ochronadanych.psoni@gmail.com;

 1. b) pisemnie na adres siedziby Administratora.

 

 • CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWA PRAWNA:
 1. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) oraz art. 9 ust. 2 lit. a), b), c) RODO w celu realizacji przez Administratora zadań publicznych, wynikających wprost z przepisów prawa lub określonych zadaniami statutowymi Administratora.
 2. Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pan/Pani jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy.
 3. Mogą również wystąpić przypadki w których zostanie Pan/Pani poproszony/a
  o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka w określonym celu i zakresie.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka w szczególności są:
 • ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U z 2018 r. poz. 996 ze zm.);
 • ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o systemie informacji oświatowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz.2159 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 1646);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

 

 

 

 • ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH:

Odbiorcami Pani/Pana danych oraz danych Pani/Pana dziecka będą  podmioty upoważnione z mocy prawa oraz podmioty przetwarzające dane wyłącznie zgodnie                z poleceniami administratora: dostawcy systemów informatycznych i usług IT, podmioty prowadzące działalność pocztową, kurierską lub płatniczą (banki), jednakże tylko w zakresie niezbędnym do realizacji świadczeń względem Państwa. Dane nie będą udostępniane do państw trzecich.

 • OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217), oraz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji                           w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać usunięte po upływie określonego dla danej kategorii dokumentacji okresu przechowywania, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy.

 • PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH:

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:

 1. a) dostępu do treści swoich danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka,
 2. b) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych oraz danych Pani/Pana dziecka,
 3. c) usunięcia swoich danych osobowych oraz danych Pani/Pana dziecka,
 4. d) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych oraz danych Pani/Pana dziecka,
 5. e) przenoszenia swoich danych osobowych oraz danych Pani/Pana dziecka,
 6. f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych oraz danych Pani/Pana dziecka,
 7. g) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli podstawą ich przetwarzania była zgoda,
 8. h) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 • INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka może być wymogiem:

 1. a)ustawowym,
 2. b)umownym,

Warunkiem zawarcia umowy, do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.
W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, Administrator nie będzie mógł zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować brakiem możliwości realizacji celu lub konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa. W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, Administrator nie będzie mógł zawrzeć takiej umowy.

 

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie   podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych osobowych. Jeśli w przyszłości zaistnieje sytuacja zautomatyzowanego podejmowania decyzji bądź profilowania zostanie Pani/Pan o tym niezwłocznie poinformowany/-a.

KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

 • ADMINISTRATOR DANYCH:

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło
w Zawoi, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Juszczynie  34 – 231 Juszczyn 542 B

 • INSPEKTOR OCHRONY DANYCH:

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Panią Martę Musiał, z którą może się Pan /Pani kontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

 1. adres poczty elektronicznej: musialmarta@ochronadanych.jaw.pl

ochronadanych.psoni@gmail.com;

 1. b) pisemnie na adres siedziby Administratora.

 

 • CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWA PRAWNA:
 1. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Uczestnika WTZ przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) oraz art. 9 ust. 2 lit. a), b), c) RODO w celu realizacji przez Administratora zadań publicznych, wynikających wprost z przepisów prawa lub określonych zadaniami statutowymi Administratora.
 2. Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pan/Pani jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy.
 3. Mogą również wystąpić przypadki w których zostanie Pan/Pani poproszony/a
  o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika WTZ w określonym celu i zakresie.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz danych osobowych Uczestnika WTZ w szczególności są:
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych;
 • Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie Warsztatów Terapii Zajęciowej;
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie psychicznej.
 • ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH:

Odbiorcami Pani/Pana danych oraz danych Uczestnika WTZ będą  podmioty upoważnione z mocy prawa oraz podmioty przetwarzające dane wyłącznie zgodnie                z poleceniami administratora: dostawcy systemów informatycznych i usług IT, podmioty prowadzące działalność pocztową, kurierską lub płatniczą (banki), jednakże tylko w zakresie niezbędnym do realizacji świadczeń względem Państwa.

Dane nie będą udostępniane do państw trzecich.

 

 

 • OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217), oraz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji                           w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać usunięte po upływie określonego dla danej kategorii dokumentacji okresu przechowywania, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy.

 • PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH:

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:

 1. a) dostępu do treści swoich danych osobowych oraz danych osobowych Uczestnika WTZ
 2. b) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych oraz danych Uczestnika WTZ
 3. c) usunięcia swoich danych osobowych oraz danych Uczestnika WTZ,
 4. d) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych oraz danych Uczestnika WTZ
 5. e) przenoszenia swoich danych osobowych oraz danych Uczestnika WTZ,
 6. f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych oraz danych Uczestnika WTZ,
 7. g) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli podstawą ich przetwarzania była zgoda,
 8. h) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 • INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Uczestnika

WTZ może być wymogiem:

 1. a)ustawowym,
 2. b)umownym,

Warunkiem zawarcia umowy, do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.
W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, Administrator nie będzie mógł zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować brakiem możliwości realizacji celu lub konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa. W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, Administrator nie będzie mógł zawrzeć takiej umowy.

 

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie   podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Jeśli w przyszłości zaistnieje sytuacja zautomatyzowanego podejmowania decyzji bądź profilowania zostanie Pani/Pan o tym niezwłocznie poinformowany/-a.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. O ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem przekazanych przez Państwa Firmę danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zawoi z siedziba w Juszczynie, 34 – 231 Juszczyn 542 B.
 2. Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania umowy, w wykonaniu obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów oraz dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zawoi z siedziba w Juszczynie.
 3. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, upoważnieni pracownicy oraz podmioty uczestniczące w realizacji umowy;
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy lub do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy z Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zawoi z siedziba w Juszczynie, 34 – 231 Juszczyn 542 B.
 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty powiązane z Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zawoi z siedziba w Juszczynie, 34 – 231 Juszczyn 542 B., świadczące usługi na rzecz Stowarzyszenia oraz podmioty współpracujące ze Stowarzyszeniem.
 6. Zebrane od Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie uznania,
  iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych.
 9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne i wynika z zawartej umowy
  i prowadzonej współpracy, a konsekwencją niepodania danych może być częściowa lub całkowita niemożność wykonywania umowy przez Stowarzyszenie.
 10. Mogą Państwo skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych, wysyłając wiadomość na adres e-mail ochronadanych.psoni@gmail.com; lub wysyłając pismo na adres Administratora:
  PSONI Koło w Zawoi, 34 – 231 Juszczyn 542 B.

Umieszczanie danych osobowych na portalu Facebook lub YouTube, łączy się z przekazywaniem tych danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) – a więc państw spoza Unii Europejskiej.

 

Administratorem tych danych umieszczonych na portalu Facebook jest Facebook Ireland Ltd. (kontakt z Inspektorem Ochrony Danych tego podmiotu możliwy jest przy użyciu formularza: https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Facebook Ireland Ltd. znajdują się pod linkiem: https://www.facebook.com/privacy/explanation. W polityce znajduje się deklaracja wykonywania praw osób, których dane dotyczą wynikających z RODO. Uprawnienia te można wykonać za naszym pośrednictwem (patrz pkt 13 powyżej).

 

Zgodnie z oświadczeniem Facebook Ireland Ltd., jako część organizacji globalnej, działa zarówno na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), jak i poza nim i może przekazywać i przetwarzać dane na terytorium poza EOG, które nie ma takich samych ustawowych gwarancji ochrony danych jak na terenie EOG. Facebook korzysta przy tym ze standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską w celu zapewnienia, równoważnego poziomu ochrony (więcej informacji dostępnych tutaj: https://www.facebook.com/help/566994660333381?ref=dp).

 

Administratorem danych umieszczonych na kanale YouTube jest Alphabet Inc.

 

Właściciel YouTube deklaruje, że przetwarza dane na serwerach w różnych stronach świata (lista dostępna tutaj: https://www.google.com/about/datacenters/locations/). Wobec wskazanych na liście państw: Stany Zjednoczone, Chile, Tajwan (Republika Chińska) i Singapur – Komisja Europejska nie wydała dotychczas decyzji stwierdzającej, że państwa te zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych. Muszą jednak Państwo wiedzieć, że dostęp do danych będzie możliwy nie tylko ze wskazanych państw. Dostęp też będzie możliwy niemalże z całego świata – wszędzie tam gdzie użytkownik ma dostęp do serwisu YouTube. YouTube deklaruje jednak, że bez względu na miejsce przetwarzania informacji stosuje on ten sam poziom ochrony danych użytkowników. Szczegółowe informacje znajdują się w Polityce Prywatności Google, w ramach której działa serwis YouTube dostępnej tutaj: https://policies.google.com/privacy?hl=pl#infosharing. W polityce znajduje się deklaracja wykonywania praw osób, których dane dotyczą, co minimalizuje ryzyko ich naruszenia przez YouTube i dalej przez osoby trzecie. Uprawnienia te można wykonać za naszym pośrednictwem (patrz pkt 13 powyżej).