Do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Tarnawie Górnej dzieci przyjmowane są na podstawie:
– Orzeczenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami.
-Orzeczenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych.
– Opinii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.
Dzieci przyjmowane są na podstawie pisemnej woli rodziców. W przypadku dzieci objętych obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki, konieczna jest zgoda dyrektora szkoły macierzystej, w której rejonie dziecko mieszka (o zgodę występują rodzice).

Informacja w przygotowaniu

Ośrodek Interwencji Kryzysowej  w Suchej Beskidzkiej, serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do bezpłatnego uczestnictwa  w grupach wsparcia dla rodziców  i opiekunów dzieci niepełnosprawnych. Spotkania odbywają się  w  Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym  w Juszczynie.

Rodzice oraz opiekunowie dzieci niepełnosprawnych stają wobec wielu problemów, które bardzo często przerastają ich siły i możliwości. Sytuacja ta powoduje poczucie izolacji, osamotnienia  i zagubienia.

Grupa wsparcia pozwala zmniejszyć wątpliwości rodziców oraz opiekunów, pozwala łatwiej zaakceptować ich trudną sytuację rodzinną. Jest miejscem w którym można odpocząć, podzielić się swoimi problemami, uzyskać wsparcie.

GŁÓWNE CELE DZIAŁALNOŚCI GRUPY WSPARCIA:

• udzielanie wsparcia rodzinie dziecka z niepełnosprawnością,
• pomoc w rozwiązywaniu problemów i sytuacji braku radzenia sobie z przykrymi emocjami towarzyszącymi wychowaniu dziecka z niepełnosprawnością,
• udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
• wzajemna pomoc w rozwiązywaniu wspólnych problemów osób o podobnych doświadczeniach życiowych
•  odreagowywanie emocji,
•  wzmacnianie więzi społecznych.