Ogólne informacje

WTZ jest placówką dziennego pobytu. Celem działania Warsztatu jest rehabilitacja społeczna i zawodowa, zmierzająca do optymalnego przygotowania do samodzielnego życia, w którym uczestnik będzie mógł pełnić rolę zgodnie ze swoimi indywidualnymi możliwościami, potrzebnymi, zainteresowaniami i oczekiwaniami otoczenia.

Celem zajęć prowadzonych na Warsztacie Terapii Zajęciowej jest przygotowanie uczestników do pełnienia możliwie wielu realnych ról aktywnego członka rodziny, a więc osoby samodzielnej w obsłudze, zaradnej, kompetentnej w podstawowych pracach domowych, przygotowania do niezależnego i aktywnego funkcjonowania w środowisku lokalnym, placówkach użyteczności publicznej, w kontaktach międzyludzkich, przygotowania do prostych prac zarobkowych. Warsztaty stwarzają szansę rozwijania zainteresowań osób niepełnosprawnych. W ramach Warsztatów organizowane są liczne wycieczki, festyny, wystawy i zabawy taneczne, uczestnicy biorą udział w różnych akcjach organizowanych we własnym zakresie jak również poza placówką .

Warsztaty są ogromna szansą dla uczestników gdyż odkrywają nieznane dotąd możliwości i talenty osób niepełnosprawnych intelektualnie. Program rehabilitacji społecznej i zawodowej uczestnicy realizują w zespołach warsztatowych pod okiem instruktora. Każdy z uczestników posiada dostosowany do aktualnych możliwości „Indywidualny Program Rehabilitacji” i realizuje zawarte w nim cele.

Warsztaty otwierają się na społeczność lokalną, są źródłem wiedzy o możliwościach osób niepełnosprawnych intelektualnie.

KIEROWNICTWO WTZ

mgr Marcin Pęczek

 

PRACOWNIE

 

KOMPUTEROWA

mgr Paweł Szewczyk-Polak

CERAMICZNA

Sara Kaczmarczyk

RĘKODZIEŁA

mgr Agnieszka Marek

GOSPODARSTWA DOMOWEGO

Anna Kardaś

EDUKACJI TECHNICZNEJ

Barbara Janik

PLASTYCZNO – ARTYSTYCZNA

mgr Monika Stec

SPECJALNA

mgr Anna Syc

Magdalena Kaczmarczyk

KRAWIECKA

lic. Agnieszka Zawada

REHABILITACJA

mgr Agnieszka Marek

OBSŁUGA

Renata Witek
Lidia Sala
Józef Mosur

WOLONTARIAT

Katarzyna Semik